Musiikkiopiston opintosuunnitelma OPS

Turun NMKY:n Musiikkiopisto

Solistisen linjan opetussuunnitelma

 

1. Toiminta-ajatus

 

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi ajatuksena on tarjota musiikkiopistotason opetusta myös aikuisiällä oleville musiikin harrastajille ilman ikärajoituksia aikuisosastolla.

 

2. Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, -ympäristö ja työtavat 

 

Oppilaitoksessa voivat opiskella kaikenikäiset ja kaikkia tuetaan elämänikäisen musiikkiharrastuksen toteutumiseen myös käytännössä. Yhdistyksen useissa kuoroissa, vaskipuhallinorkesterissa sekä soitinryhmissä on mahdollista jatkaa musiikkiharrastusta vielä aktiivisen opiskelun jälkeenkin pidemmän aikavälin tavoitteita.

 

3. Opetuksen tarjonta

 

Solistista opetusta tarjotaan länsimaisen musiikkitradition keskeisille instrumenteille. Solistisella linjalla opetuskertoja on syyskaudella 14 ja kevätkaudella 16. Oppitunnin pituus on 30 minuuttia ja lisämaksusta on myös mahdollisuus 45 minuutin tunteihin. Tämän lisäksi uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

 

Musiikin perusteet kuuluvat myös opinto-ohjelmaan, opetusta järjestetään kolmella tasolla:

 

 • Teoria ja säveltapailu 1
 • Teoria ja säveltapailu 2
 • Teoria ja säveltapailu 3

 

Oppituntien pituus on 45 – 60 minuuttia. Tarvittaessa järjestetään myös yleisen musiikkitiedon sekä musiikkiopistotason kursseja.

 

4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

 

Opiskelun tavoitteet pyritään asettamaan oppilaslähtöisesti. Ensisijaisesti tavoitteena on toteuttaa musiikin perustason osaaminen, mutta myös väljemmät tavoitteet ovat oppilaskohtaisesti mahdollisia. Tavoitteena on lukuvuoden pidentäminen vastaavaksi kuin muillakin taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti antavien musiikkioppilaitosten kanssa. Opiskeluun kuuluvat osallistumiset ja esiintymiset musiikkiopiston tilaisuuksissa ja konserteissa.

 

5. Opetusjärjestelyt

 

Opetus tapahtuu omissa toimitiloissa Sirkkalankatu 27:ssa, Turussa. Muina opetustoimipisteinä ovat Rusko, Tarvasjoki ja Vahto. Opetus on pääasiassa yksilöopetusta. Yksittäinen opetuskerta voidaan pitää yhteissoittona eri kokoonpanoissa, periodina tai konsertteihin valmistautumisina.

 

6. Opiskeluaika

 

Tavoitteellisessa opiskelussa perustason opinnot tulisi suorittaa noin kymmenessä vuodessa tai nopeamminkin. Tämän jälkeen on mahdollista siirtyä aikuisopiskeluun avoimella osastolla. Opiskeluaika soittimissa on 22 ikävuoteen ja laulajilla 24 ikävuoteen.

 

7. Suoritettavat tasosuoritukset ja arvioinnit

 

Opiskelu solistisella linjalla antaa valmiudet instrumenttiaineiden ja musiikin perusteiden perus- ja musiikkiopistotason tasosuoritusten suorittamiseen. Perustasolla suoritetaan tasosuoritukset perustaso 1,  perustaso 2 ja perustaso 3. Tämän jälkeen suoritetaan tasosuoritus musiikkiopistotaso.

 

Suoritusten sisällöissä noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n julkaisemia ohjeita. Solististen aineiden tasosuoritukset voidaan jakaa kahteen osaan: tekniseen ja varsinaiseen ohjelmisto-osaan. Tällöin tekniseen osioon voidaan sisällyttää asteikkosoitto, primavista-tehtävä, etydi sekä mahdolliset transponointitehtävät.

 

Solististen aineiden suorituksissa tulee lautakunnassa olla jäseniä seuraavasti:

 

 • Perustaso 1: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 2: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 3: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä joista yksi on oma opettaja
 • Musiikkiopistotaso: puheenjohtaja ja kolme jäsentä joista yksi on oma opettaja

 

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 – 5 tai uusittava, poikkeuksena Perustaso 1 ja 2, jossa arvosanat ovat suoritettu tai uusittava. Primavista-tehtävä arvioidaan numeroin 1 – 5 paitsi tasosuoritus 1:ssä ja 2:ssa. Päättösuorituksissa voidaan arviointia tarkentaa numeroin 1 – 25. Seuraavan tasosuorituksen suorittamiseen tarvitaan edellisestä tasosuorituksesta arvosana tyydyttävä (2). Arvosana-asteikko tasosuoritus 2:sta alkaen on seuraava: tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen.

 

Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin sanallisella palautteella ja tasosuorituksessa annetaan oppilaalle myös kirjallinen palaute. Lisäksi jokaisen lukukauden lopussa annetaan suullinen arvio oppilaalle tavoitteissa pysymisestä. Pienen oppilaan kohdalla palaute annetaan myös huoltajille.

 

8. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisissa musiikkioppilaitoksissa ja musiikkiluokilla tehdyt suoritukset voidaan hyväksilukea musiikkiopiston rehtorin päätöksellä.

 

 

9. Oppilaaksi ottaminen

 

Sisäänpääsytesti pidetään keväisin ja tarvittaessa syksyisin. Lisäksi opettajalla on mahdollisuus kesken lukukautta suositella oppilasta musiikkiopistoon. Pääsääntöisesti kaikki sisään otettavat oppilaat suorittavat sisäänpääsytestin.

 

 10. Yhteistyö huoltajien kanssa

 

Tärkeää on, että oppilaan lisäksi myös vanhemmat saavat riittävästi luotettavaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja oppilaan edistymisestä. Oppilasarvioinnin tulee olla oppilaan kehittymistä tukevaa ja kannustavaa.

 

11. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

 

Oppilaskonsertteja ja muita tilaisuuksia pyritään järjestämään myös Turun NMKY:n ulkopuolella. Yhteistyökumppaneina ovat Turun muut musiikkioppilaitokset; Turun konservatorio, Turun seudun musiikkiopisto, Turun ev.lut-seurakunnat, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, koulut, kulttuuritoiminta vanhainkodeissa, päiväkodit ja muut julkiset laitokset.

 

Myös musiikin perusteiden opetusta voidaan järjestää ulkopuolisille musiikin harrastajille ryhmäopetushintaan, kuten kuorojen jäsenille tai oppilaiden vanhemmille.

 

12. Todistukset

 

Musiikin perustason päättötodistus annetaan, kun seuraavat suoritukset ovat hyväksytysti suoritettu:

 

 • Pääaine: perustaso 3 (laulu: perustaso 2)
 • Teoria ja säveltapailu ts 3
 • Yleisen musiikkitiedon kurssi
 • aktiivinen osallistuminen yhteismusisointiin eri kokoonpanoissa

 

 

Sivunvaihto Turun NMKY:n Musiikkiopisto

 

 

Musiikin perustason 

PÄÄTTÖTODISTUS

 

 

 

______________________________________________ , henkilötunnus ___________- _______

 

 

aloittanut musiikkiopistossa  ____. ____. 20____  pääaineenaan ___________________________

 

on suorittanut perustasolla vaadittavat opinnäytteet saaden niistä seuraavat arvosanat:

 

 

 

__________________________________ päättösuoritus ____.____. 20____

 

 

Yleisarvosana _____________________________ / 5 pistettä

 

Prima vista ________________________

 

 

Musiikin perusteiden päättösuoritus:

 

 

Osallistuminen yhteismusisointiin:

 

 

 

 

 

Muut opintosuoritukset:

 

 

 

 

 

_______________________________  ____.____. 20____

 

 

Rehtori _________________________________________

 

 

…………………………………………………………

 

 

Arvosteluasteikko: erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), hyväksytty(1).

Koulutus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, L 633/1998. Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja päättösuoritukset on tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton taso-suoritusten sisältöjen mukaan. Musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot.